Statuten

Artikel 1
  1. De vereniging draagt de naam „Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven”, ook wel genoemd: „Reformatorische Zakenvereniging”.
  2. De vereniging is gevestigd in Lisse
 
Artikel 2
Doel
De vereniging heeft ten doel zakenmensen bijeen te brengen, die de Bijbel als Grondwet voor het geestelijk en maatschappelijk leven en de drie formulieren van Enigheid, als basis van geloof en leven erkennen en die bereid zijn elkaar en anderen, waar mogelijk te helpen, te dienen en mede te werken om de komst van Gods Koninkrijk op aarde te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a.         Samenkomsten te organiseren, sprekers uit te nodigen met het doel om meer kennis te ontvangen van het economische en commerciële leven in Nederland en andere landen;
b.         Elkaar en andere zakenmensen, die de leer der Reformatie liefhebben met raad en daad te steunen;
c.         Artikelen, die dienstbaar kunnen zijn voor de welstand van kerk en volk te laten publiceren in bladen en tijdschriften;
d.         Als getuigen van Christus, Zijn Naam te belijden, Gods Woord te verspreiden en reformatorische geschriften te laten verschijnen;
e.         Zoveel mogelijk haar tijd te gebruiken ten nutte van Gods Koninkrijk.
 
 
Artikel 3
1.         De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.         Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 
Artikel 4
Lidmaatschap
1.         De vereniging kent leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden en/of lid, worden daaronder verstaan zowel de leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2.         Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3.         Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 
Artikel 5
1.         Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten zij die een leidende positie bekleden in een goed bekend staand bedrijf, dan wel direct of indirect bij het zakenleven betrokken zijn en die het doel van de vereniging onderschrijven.
2.         Een verzoek tot toelating als lid dient schriftelijk, ondersteund door tenminste twee leden, aan het bestuur te geschieden. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.         Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
4.         Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichting of door handelingen en/of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
1.         a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2.         Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door het het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.         Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij herhaling gemaand te zijn, op de eerste december van dat verenigingsjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid opgehouden heeft te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
            De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap ten gevolge hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap nog langer voortduurt. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk onder opgave van redenen.
4.         Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Onder benadeling wordt tevens begrepen zodanig gedrag van een lid, dat daardoor de goede reputatie van de vereniging in gevaar komt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit onder opgave van redenen  in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
            Na het beroep dient de behandeling daarvan zo mogelijk door de eerstvolgende algemene vergadering te geschieden.Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5.         Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6.         In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 B.W. kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit tot wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 
Artikel 8
Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.         De door de leden te betalen contributie, welke zonodig ieder jaar door de ledenvergadering zal worden vastgesteld;
b.         Vrijwillige bijdragen, giften en andere baten.
 
Artikel 9
Bestuur
1.         Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.         De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden der vereniging. Het bestuur wijst uit haar midden aan een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De andere functies worden ook binnen het bestuur geregeld. De aan het secretariaat verbonden werkzaamheden kunnen worden opgedragen aan een niet-bestuurslid.
3.         Tot bestuurslid kunnen slechts die leden worden benoemd die tenminste drie jaar lid van de vereniging en ten hoogste 65 jaar zijn.
4.         De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een daartoe strekkend besluit kan slechts gelden indien twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen voor het besluit zijn.
5.         De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
6.         Een lidmaatschap van het bestuur duurt drie jaren. Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden kunnen herkozen worden indien zij de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen plus één op zich hebben kunnen vergaren
7.         Zittende bestuursleden die gedurende hun bestuursperiode de leeftijd van 65  jaar bereiken, kunnen nog éénmaal herkozen worden.
8.         De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een president benoemen, die tot taak heeft de vereniging te begeleiden en mede te besturen.
9.         Met inachtneming van het gestelde in lid 7 van dit artikel kan een zittende bestuurder tweemaal herkozen worden in de zin van lid 6 van dit artikel. De bestuurder die de functie van voorzitter vervult aan het einde van de maximale termijn van bestuurslidmaatschap van negen (9) jaar, mag nog één (1) maal voor een periode van drie (3) jaar herkiesbaar gesteld worden. Zijn maximale bestuurslidmaatschap bedraagt derhalve twaalf (12) jaar.
 
Artikel 10
1.         Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.         Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen met dien verstande, dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3.         Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van derden verbindt, voor het aangaan van geldleningen, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Artikel 11
1.         Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2.         De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3.         Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4.         Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5.         Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
 

Artikel 12
1.         De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2.         Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3.         Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
 
Artikel 13
1.         Alle leden – zie artikel 4 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.
2.         Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem of haar, zijn echtgenote of haar echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3.         Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
            Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende vergadering.
4.         Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5.         Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, zulks evenwel met inachtneming van het gestelde in artikel 9 lid 6. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, wordt de oudste geachte te zijn gekozen. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6.         Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 
Artikel 14
1.         De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden de vergadering voorzitten.
2.         Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden onder verantwoording van de secretaris.
 
Artikel 15
1.         Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2.         Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.         Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste tweederde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4.         Bij gebreke van het voorgeschreven quorum kan in een eerstvolgende, op statutair juiste wijze voorgeschreven, vergadering ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden zonder dat quorum worden besloten.
5.         Amendementen van voorgestelde wijzigingen dienen tijdig schriftelijk aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt en wel 14 dagen voor de aanvang van de vergadering, zodat deze amendementen nog voor de vergadering aan alle leden kunnen worden toegezonden.
 
Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 
Artikel 17
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
 
Artikel 18
1.         Behoudens het bepaalde in artikel 19 van boek 2 B.W. wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van de leden aanwezig is.
2.         Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3.         Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4.         Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5.         Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doel- einden, als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6.         Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden „in liquidatie”.
 
 
Artikel 19
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het (aangaan van) lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 
Deze statuten zijn goedgekeurd en vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Vianen op 19 januari 1982 en bevatten negentien artikelen.
 
Aanpassing:
ledenvergadering 20 maart 1984,
artikel 9, lid 6.
 
Aanpassing:
ledenvergadering 28 november 1995,
diverse artikelen.
 
Aanpassing:
ledenvergadering 16 april 1998,
artikel 7, lid 4.
 
Aanpassing:
Ledenvergadering 12 februari 2008,
Artikel 9, lid 6 en 9
 
Aanpassing: Ledenvergadering 13 september 2012
Artikel 1, lid 2.
Artikel 5, lid 1.
Artikel 9, lid 9.
statuten2